Login   Hasło

Sprawdź dostępność usługi

W poniższe pola wpisz numer kierunkowy oraz swój numer telefonu. Następnie kliknij w przycisk sprawdż

Rozmowa z konsultantem

Zadzwoń pod numer 0 801 08 13 31, lub podaj nam swój numer telefonu, oddzwonimy do Ciebie.
Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu eTLINK

Art. 1. Definicje.

Operator ETOP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 200, 02-222 Warszawa.
Umowa Umowa o świadczenie usługi ETLINK.
Usługa Usługa dostępu do Internetu ETLINK w opcji wskazanej w Umowie.
Cennik Aktualny cennik Usług zawierający ceny opłat instalacyjnych, abonamentowych, oraz opcjonalnych usług dodanych.
Usługa dodana Dodatkowe usługi opcjonalnie zapisane w umowie i opisane w Cenniku, których świadczenie zależne jest od uruchomienia Usługi.
Abonent Osoba fizyczna, bądź prawna będąca stroną Umowy o dostępie do Internetu zawartej z operatorem.
Adres IP Czterobajtowy wyróżnik urządzenia w sieci Internet zgodny ze standardami organizacji IANA
Protokół IP Pakietowy protokół przesyłania informacji w sieci Internet.
Data Uruchomienia Usługi Dzień, w którym operator uruchamia usługę abonentowi oraz wysyła do niego powiadomienie w sposób opisany w Umowie.
Awaria Stan usługi uniemożliwiający prawidłowe korzystanie z usługi, którego powód leży po stronie sieci lub urządzeń operatora, lub jego podwykonawców. Nie stanowi Awarii niedostępność usługi spowodowana Siłą Wyższą, będąca wynikiem zawieszenia Usługi, lub spowodowana przez Abonenta wskutek naruszenia przez niego Prawa, Regulaminu, bądź Umowy.
TP Telekomunikacja Polska S.A.
Ustawa Ustawa Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 z późniejszymi zmianami lub inny akt prawny tego rzędu zastępujący go.
Urządzenia dostępowe Urządzenia techniczne dostarczane Abonentowi przez Operatora lub urządzenia własne Abonenta służące do działania zakończenia łącza Abonenta.
Siła Wyższa Zdarzenie spowodowane przez siły zewnętrzne niezależne od Operatora, któremu nie można było zapobiec przy zachowaniu należytej staranności.
Minimalny Okres Świadczenia Usługi Zapisany w Umowie czas świadczenia Usługi, w którym Umowa nie może być rozwiązana przez Abonenta.
Dzień Roboczy Dzień nie będący dniem wolnym od pracy.
Okres Rozliczeniowy Okres jednego miesiąca kalendarzowego, będący podstawą naliczania opłat abonamentowych.

Art. 2. Ogólne warunki świadczenia Usługi.

2.1. Usługa jest świadczona na zasadach opisanych w Regulaminie,Umowie i Cenniku.
2.2. Usługa jest świadczona na łączach telekomunikacyjnych TP. Uruchomienie Usługi może nastąpić wyłącznie na łączu TP wskazanym przez Abonenta.
2.3. Abonent jest zobowiązany do przestrzegania zasad Regulaminu i Umowy, a zwłaszcza do terminowego opłacania należności wynikających z Cennika i Umowy, lub wynikającego z Regulaminu i cennika Oferty Specjalnej.
2.4. W przypadku, gdy Abonent nie jest bezpośrednim użytkownikiem usługi, zobowiązuje się do zapoznania osób korzystających z zapisami Regulaminu i Umowy.
2.5. Usługa jest świadczona zgodnie z wybraną przez Abonenta opcją oraz usługami dodatkowymi opisanymi w Umowie.
2.6. Operator zastrzega sobie prawo do zmian technicznych na łączu abonenckim w trakcie trwania Usługi, niepogarszającej jej parametrów funkcjonalnych.
2.7. Abonent nie może rozdzielać Usługi dla użytkowników poza lokal świadczenia usługi opisanym w Umowie.
2.8. W celu zapewnienia Abonentowi prawidłowego funkcjonowania Usługi Operator:
  2.8.1. Uruchamia Usługę w ramach możliwości technicznych;
  2.8.2. Nadzoruje pracę łącza w podstawowym zakresie funkcjonalności;
  2.8.3. Udziela informacji technicznych niezbędnych do prawidłowego działania usługi;
  2.8.4. Telefonicznie udziela pomocy technicznej;
  2.8.5. Usuwa Awarie Usługi;
2.9. W przypadku konieczności sprawdzenia działania łącza Abonent jest zobowiązany do umożliwienia dostępu do urządzeń niezbędnych do świadczenia usługi w lokalu.

Art. 3. Umowa Abonencka

3.1. Umowa jest zawierana w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie Umowy jest uzależnione od dostarczenia przez Abonenta niezbędnych dokumentów do jej zawarcia.
3.2.  Czas świadczenia usługi na podstawie umowy od Daty Uruchomienia Usługi przez:
  3.2.1. Czas nieokreślony;
  3.2.2. Minimalny Okres Świadczenia Usługi, po którym Umowa przechodzi na czas nieokreślony chyba, że Abonent na 30 dni przed końcem Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi pisemnie złoży chęć rezygnacji z Usługi.
3.3. Upoważnionymi do podpisu Umowy są właściwe organy operatora lub osoby przez niego wskazane posiadające upoważnienie do zawierania Umów.
3.4. Umowę z Konsumentem nie będącym Przedsiębiorcą zawartą na odległość w rozumieniu Ustawy z dnia 02.03.2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 22, poz. 271 z p. zm.,) na okres dłuższy niż rok poczytuje się po upływie tego okresu jako zawartą na czas nieokreślony.
3.5. Przed zawarciem Umowy Abonent będący Konsumentem musi przedstawić w oryginale, lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem:
  3.5.1. Dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy). W przypadku Konsumenta niebędącego obywatelem polskim paszport i kartę stałego pobytu;
  3.5.2. Dokumenty potwierdzające prawo do zajmowanego lokalu, w którym ma być zakończone łącze abonenckie;
3.6. Przed zawarciem Umowy Abonent będący Przedsiębiorcą musi przedstawić w oryginale, lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem:
  3.6.1. Aktualne dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą (Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu    numeru Regon, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP);
3.7. Operator może domagać się dodatkowych dokumentów lub może odmówić zawarcia Umowy w przypadku:
  3.7.1. Odmowy dostarczenia przez Abonenta dokumentów potwierdzających jego zdolność uregulowania zobowiązań wynikających z Umowy (zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, dokumenty potwierdzające prawo do renty lub emerytury); w przypadku, gdy Abonent jest Konsumentem;
  3.7.2. Braku pozytywnej oceny wiarygodności płatniczej. W tym przypadku operator informuje Abonenta o powodzie odmowy i źródle pochodzenia danych, na których oparto tę decyzje;
  3.7.3. Braku możliwości technicznych uruchomienia Usługi;
  3.7.4. Okazania przez Abonenta dokumentów nieprawdziwych, lub nieaktualnych;
  3.7.5. Gdy sytuacja finansowa Abonenta będącego Przedsiębiorcą nie daje wiarygodnych podstaw do    stwierdzenia możliwości regulowania zobowiązań wynikających z Umowy;
3.8. Warunkiem koniecznym uruchomienia Usługi jest posiadanie przez Abonenta tytułu prawnego do Lokalu, lub oryginał pisemnej zgody właściciela Lokalu na zawarcie Umowy.
3.9. Świadczenie usługi rozpoczyna się wraz z Datą Uruchomienia Usługi.
3.10. Jeżeli Abonent nie jest bezpośrednim abonentem usługi TP, przy pomocy, której ma być świadczona Usługa, zobowiązany jest on do doręczenia zgody abonenta TP na zawarcie Umowy, pod rygorem nieważności tejże umowy.
3.11. W przypadku rozwiązania przez Abonenta umowy na łącze telefoniczne TP, na którym uruchomiona jest Usługa     w czasie trwania Umowy, Operator ma prawo obciążyć Abonenta będącego Przedsiębiorcą karą umowną za przedwczesne rozwiązanie Umowy; w przypadku Abonenta będącego Konsumentem domagać się zwrotu udzielonego rabatu za dotychczasowy czas działania Usługi.
3.12. Podstawową formą kontaktu z Abonentem będzie konto poczty elektronicznej uruchomione wraz z Usługą, chyba, że Abonent w Umowie wskaże inny adres poczty elektronicznej.
3.13. Cesja umowy abonenckiej możliwa jest jedynie za zgodą Operatora.
3.14. Wszelkie zmiany warunków Umowy skutkują wraz z początkiem następnego Okresu Rozliczeniowego.

Art. 4. Należności finansowe wynikające z tytułu świadczenia Usługi

4.1. Abonent uiszcza opłaty za Usługi świadczone na podstawie Umowy  zgodnie z jej treścią, na podstawie faktur VAT na zasadach określonych w Regulaminie. Opłaty instalacyjne za instalacje i dostawę Urządzeń są dokonywane bezpośrednio po otrzymaniu faktury.
4.2. Abonent jest zobowiązany do wpłacenia należności wynikających z faktur w terminie 14 dni od ich wystawienia.
4.3. Faktury są wystawiane za kolejne Okresy Rozliczeniowe, lub za usługi wykonane przed bieżącym Okresem Rozliczeniowym.
4.4. Kwoty wyszczególnione na fakturach są wymagalne z góry w przypadku opłat Abonamentowych lub z dołu w przypadku opłat jednorazowych.
4.5. Operator może domagać się wpłacenia kaucji lub innego zabezpieczenia swoich ewentualnych roszczeń powstałych z tytułu realizacji Umowy.
4.6. Operator może regulować bieżące i zaległe zobowiązania Abonenta z kwoty kaucji.
4.7. Operator z chwilą rozliczenia zakończenia Umowy zwraca pozostałą kwotę kaucji po rozliczeniu zobowiązań wynikających z Umowy.
4.8. Korespondencja dotycząca rozliczeń będzie kierowana drogą poczty elektronicznej na adres opisany w art. 3.12.
4.9. Abonent jest zobowiązany do odbierania poczty opisanej w art., 4.8 co najmniej raz w ciągu Okresu Rozliczeniowego.
4.10. Abonent jest zobowiązany do terminowego uiszczania opłat w sposób gwarantujący dotarcie środków finansowych na rachunek Operatora, w wysokości i terminie opisanym na fakturze.
4.11. W przypadku nieotrzymania faktury Abonent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Operatora.
4.12. Za termin zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto Operatora.
4.13. Od zaległych opłat Operator nalicza odsetki ustawowe.
4.14. W przypadku wpłacenia przez Abonenta dowolnej kwoty Operator zastrzega sobie prawo do rozliczenia najstarszej zaległej należności.
4.15. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen świadczonych usług, z zastrzeżeniem zapisów Oferty Specjalnej lub Umowy. Jeżeli zmiana cen polega na ich podniesieniu lub dodaniu nowych opłat, Operator powiadamia o tym fakcie Abonenta z wyprzedzeniem jednego Okresu Rozliczeniowego, a Abonent ma prawo wypowiedzenia Umowy w okresie od momentu wysłania informacji o zmianie do pięciu Dni Roboczych przed wejściem w życie nowych cen. Jeżeli Abonent skorzysta z prawa wypowiedzenia Umowy w tym terminie, Umowa wygasa z ostatnim dniem poprzedzającym wejście w życie nowych cen.
4.16. Jeżeli świadczenie Usługi rozpoczyna się w środku miesiąca kalendarzowego Operator nalicza 1/30 miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy rozpoczęty dzień świadczenia usługi w tym okresie.
4.17. Zmiany cennika nie wymagają zmiany treści Umowy.

Art. 5. Ograniczenie odpowiedzialności.

5.1. Odpowiedzialność Operatora z wyłączeniem winy umyślnej jest ograniczona do świadczeń opisanych w Umowie i Regulaminie. Dochodzenie przez Abonenta odszkodowań przewyższających wartość kar umownych jest wyłączona.
5.2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Abonenta i inne szkody pośrednie (utratę zysków, klientów, oszczędności) powyżej kar umownych bezpośrednio opisanych w Regulaminie lub Umowie.
5.3. Operator nie ponosi odpowiedzialności:
  5.3.1. Gdy Abonent korzysta z innych niż proponowane przez Operatora Urządzeń Abonenckich.
  5.3.2. Za następstwa uzasadnionego zawieszenia świadczenia Usługi. 
  5.3.3. Za skutki naruszenia przez Abonenta Prawa, Regulaminu lub Umowy.
  5.3.4. Za skutki używania przez Abonenta wadliwego  oprogramowania.
  5.3.5. Za skutki uszkodzenia infrastruktury telekomunikacyjnej należących do Abonenta lub osób trzecich.
  5.3.6. Za awarie Urządzeń abonenckich nie powstałe z winy  Operatora.
  5.3.7. Za uszkodzenia powstałe w związku z ingerencją Abonenta w sprzęt lub sieć Operatora.
  5.3.8. W przypadku niedotrzymania wartości parametrów technicznych infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do Abonenta lub osoby trzeciej.
  5.3.9. W przypadku braku umożliwienia przez Abonenta dostępu technikom Operatora lub TP do zakończenia łącza celem naprawy bądź testu.
5.4. Abonent ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania własne lub innego podmiotu, który korzysta z Usługi.
5.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane przesyłane za pośrednictwem Usługi. Za skutki przesyłu danych i treści odpowiada wyłącznie Abonent.
5.6. Strony Umowy nie ponoszą odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej lub decyzji organów państwowych lub samorządowych.
5.7. Operator wypłaca Abonentowi 1/30 opłaty Abonamentowej za każdy rozpoczęty dzień niedostępności Usługi z winy Operatora.

Art. 6. Postępowanie reklamacyjne.

6.1. Abonentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie do 12 miesięcy od zakończenia Okresu Rozliczeniowego, w którym wystąpił podnoszony fakt niewłaściwego wykonania Usługi przez Operatora, lub od dnia wystawienia niewłaściwie wystawionej faktury za Usługę. Reklamacje złożone w późniejszym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
6.2. Reklamacja winna być złożona w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej, lub w formie poczty elektronicznej. W przypadku złożenia reklamacji pisemnej lub ustnej do protokołu osoba przyjmująca zgłoszenie winna jest potwierdzić przyjęcie reklamacji w formie pisemnej. W innych przypadkach Operator potwierdza pisemnie złożenie reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania chyba, że w tym terminie udzieli odpowiedzi na reklamacje.
6.3. Reklamacja musi zawierać:
  6.3.1. Nazwę lub imię i nazwisko Abonenta wraz z adresem jego siedziby.
  6.3.2. Opis reklamowanego zdarzenia wraz z czasem jego wystąpienia;
  6.3.3. Szczegółowe informacje o momencie wystąpienia usterki w przypadku reklamowania funkcjonalności technicznej usługi;
  6.3.4. Numer Abonenta opisany w Umowie, lub adres Lokalu, w którym świadczona jest Usługa.
  6.3.5. Datę zawarcia Umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia Usługi w przypadku reklamacji dotyczącej niedotrzymania z winy Operatora Daty Uruchomienia Usługi określonej w Umowie;
  6.3.6. Wysokość kwoty odszkodowania lub innej należności w przypadku, gdy Abonent żąda wypłaty. Jeżeli w reklamacji nie została określona kwota, a prawo do odszkodowania lub zwrotu innej należności nie budzi wątpliwości, jednostka Operatora rozpatrująca reklamację traktuje reklamację tak, jakby kwota ta była określona;
  6.3.7. Numer konta bankowego lub adres właściwy do wpłaty odszkodowania lub innej należności o ich zaliczenie na poczet przyszłych płatności;
  6.3.8. Podpis Abonenta w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej. 
6.4. Dane adresowe, na które Abonent może kierować reklamacje, będą każdorazowo określane  w Umowie.
6.5. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Operatora.
6.6. Operator udziela w formie pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli reklamacja Usługi nie zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, uważa się, że reklamacja ta została uwzględniona. W przypadku, gdy reklamacja złożona pisemnie, ustnie do protokołu lub telefonicznie nie spełnia warunków określonych w pkt. 6.3.1-6.3.5, 6.3.7 lub 6.3.8, upoważniona osoba reprezentująca Operatora przyjmująca reklamację, jest obowiązana do niezwłocznego poinformowania Abonenta o konieczności jej uzupełnienia. W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w pkt.6.3.1 - 6.3.5, 6.3.7 lub 6.3.8, jednostka Operatora rozpatrując reklamację, o ile uzna, że jest to koniecznie do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego Abonenta do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni, i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nie uzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
6.7. Odpowiedź Operatora na reklamację zawiera:
  6.7.1. Nazwę jednostki Operatora rozpatrującej reklamację;
  6.7.2 Powołanie podstawy prawnej;
  6.7.3. Rozstrzygnięcie o uznaniu lub odmowie uznania reklamacji;
  6.7.4. W przypadku przyznania odszkodowania określenie wysokości kwoty i terminu jego wypłaty;
  6.7.5. W przypadku zwrotu innej należności określenie wysokości kwoty i terminu jej zwrotu;
  6.7.6. Pouczenie o wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego i prawie dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym, a dodatkowo w przypadku, gdy reklamującym jest Konsument, o prawie dochodzenia roszczeń w postępowaniu mediacyjnym prowadzonym przez Prezesa UKE lub postępowaniu przed stałym polubownym sądem konsumenckim przy Prezesie UKE;
  6.7.7. Podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Operatora, z podaniem zajmowanego stanowiska.
6.8. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części odpowiedź na reklamację powinna:
  6.8.1. Dodatkowo zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne;
  6.8.2. Zostać doręczona reklamującemu Abonentowi przesyłką poleconą;
6.9. Wszczęcie postępowania reklamującego nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania faktury VAT za Okres Rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające według Abonenta złożenie reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji co do wysokości faktury VAT za czas trwania postępowania reklamacyjnego nie są pobierane odsetki od kwot objętych reklamacją.
6.10. W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, Operator wystawi fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi wskutek uznanej reklamacji zostaną zwrócone w formie zaliczenia na poczet należności Operatora z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta     Usług. W przypadku braku możliwości zwrotu należności w powyższy sposób, odpowiednia kwota zostanie przekazana przez Operatora na wskazany przez Abonenta rachunek bankowy.Jeżeli reklamującym jest Konsument, należność zostanie zwrócona zgodnie z jego dyspozycją: w formie zaliczenia na poczet należności z tytułu świadczenia na rzecz Abonenta Usług, albo odpowiednia kwota zostanie zwrócona przelewem na wskazane konto albo wskazany adres (przekaz pocztowy).
6.11. W sytuacji, kiedy Operator posiada wobec Abonenta jakiekolwiek wierzytelności wymagalne, Operator może jednostronnie potrącić te wierzytelnością Abonenta wobec Operatora, powstają  z tytułu uznania reklamacji za zgodą.

Art. 7. Rozwiązanie, wygaśnięcie Umowy i zawieszenie świadczenia Usługi.

7.1. Rozwiązanie, wygaśnięcie Umowy i zawieszenie świadczenia Usługi.
  7.1.1. Nieopłacenia przez Abonenta należności wynikających z Umowy, a od wymagalnego terminu płatności wskazanego na fakturze upłynęło 14 dni kalendarzowych.
  7.1.2. Dokonania za pomocą świadczonej Usługi działań mogących powodować zakłócenia w działaniu Sieci Operatora.
  7.1.3. Dokonania lub prób dokonania przez Abonenta z wykorzystaniem świadczonej Usługi    nieautoryzowanego dostępu do zastrzeżonych zasobów informatycznych osób trzecich.
  7.1.4 Nie przestrzegania zasad prawa, Regulaminu lub Umowy;
7.2. Zawieszenie lub ograniczenie funkcjonalności Usługi nie pociąga za sobą zwolnienia Abonenta z opłat abonamentowych na rzecz Operatora za okres zawieszenia lub ograniczenia Usługi, ani z opłat za poprzedzające opłaty abonamentowe i usługi dodatkowe.
7.3. Operator wznawia świadczenie Usługi w momencie ustania powodu ich zawieszenia.
7.4. Za wznowienie Usługi zgodnie z art. 7.3 Operator może domagać się opłaty zgodnej z obowiązującym Cennikiem.
7.5. Umowy zawarte na czas nieokreślony mogą być rozwiązane z jednomiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec następnego Okresu Rozliczeniowego.
7.6. Abonent może wypowiedzieć Umowę natychmiastowo, o ile przez ciągły okres 30 dni Usługa była niedostępna, a jej niedostępność nastąpiła z winy Operatora.
7.7. Operator może rozwiązać z Abonentem Umowę w trybie natychmiastowym, o ile pomimo wezwania Abonent dalej dokonuje naruszeń opisanych w Art. 7.1.
7.8. Operator ma prawo rozwiązania umowy z ze skutkiem 14 dniowym w przypadku wystąpienia zdarzeń opisanych w Art. 7.1., gdy abonent pomimo wezwania ich nie usunął. Prawo rozwiązana Umowy w tym trybie przysługuje także Operatorowi, jeżeli Abonent utracił prawo do korzystania z Lokalu, w którym świadczona jest Usługa.
7.9. Umowa wygasa w skutek:
  7.9.1. Śmierci Abonenta będącego konsumentem;
  7.9.2. Upływu okresu, na który została zawarta;
  7.9.3. Zaprzestania działalności Operatora lub utraty przez niego uprawnień do jej świadczenia;
  7.9.4. Upadłości Abonenta będącego Przedsiębiorcą, o ile inny byt prawny nie przejął jego zobowiązań;
7.10. W przypadku śmierci Abonenta będącego osobą fizyczną Umowa może zostać przeniesiona na jego spadkobierców, lub osoby mieszkające wspólnie, o ile przejmie ona umowę TP na której jest świadczona Usługa.
7.11. Operator ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem na koniec aktualnego Okresu Rozliczeniowego, o ile ustaną możliwości techniczne świadczenia Usługi.
7.12. Wypowiedzenie Umowy musi posiadać formę pisemną pod rygorem nieważności.
7.13. Okres wypowiedzenia nie zwalnia Abonenta z opłat abonamentowych za ten okres.
7.14. Jeżeli Abonent wypowiada Umowę zawartą na czas określony, (gdy od Daty Uruchomienia Usługi nie minął Minimalny Okres Świadczenia Usługi), a nie objętą Ofertą Specjalną lub, gdy takie rozwiązanie następuje przez Operatora, ale z winy Abonenta, Operator ma prawo domagać się kary umownej w wysokości Abonamentu pozostałego do końca Minimalnego Okresu Świadczenia Usługi w przypadku Abonenta będącego przedsiębiorcą, lub zwrotu udzielonego rabatu za dotychczasowy okres trwania Umowy w przypadku, gdy Abonent jest Konsumentem.

Art. 8. Postanowienia końcowe i ogólne.

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Telekomunikacyjnego oraz innych aktów wykonawczych do tych ustaw.
8.2.  Abonent ma obowiązek niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Operatora o wszelkich zmianach danych osobowych zawartych w pierwotnej Umowie. W szczególności nazw, i adresu Abonenta, oraz sposobu kontaktu opisanego w Umowie.
8.3.
W przypadku zmian podstawowych danych Abonenta takich jak: nazwa, adres siedziby, numery identyfikacyjne NIP i Regon wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
8.4. W przypadku niewykonania przez Abonenta postanowień Art. 8.2 wszelką korespondencje wysyłaną do Abonenta na adresy zawarte w Umowie uważa się za doręczoną.
8.5. W przypadku rozbieżności Umowy z Regulaminem wiążące są zapisy Umowy.
8.6. W przypadku rozbieżności Regulaminu z Regulaminem Oferty Specjalnej wiążące są zapisy Regulaminu Oferty Specjalnej.
8.7. Regulamin jest publikowany w aktualnej wersji na stronie internetowej Operatora.
8.8. W przypadku zmiany Regulaminu Operator informuje o tym fakcie Abonenta za pomocą dowolnego opisanego w Umowie sposobu kontaktu, z odniesieniem do pełnego tekstu Regulaminu, oraz informacji o przysługujących Abonentowi prawach na stronie internetowej Operatora.
8.9. W przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu Abonent ma prawo do rezygnacji z Usługi, ze skutkiem na ostatni dzień obowiązywania dotychczasowego Regulaminu.
8.10. W przypadku zaległości finansowych Abonenta Operator ma prawo przekazania zobowiązań Abonenta innemu podmiotowi windykacyjnemu.
8.11. Ewentualne spory wynikłe z Umowy będą rozstrzygane przez Sądy Powszechne właściwe dla Operatora, lub podmiotów prawnych wykonujących jego zlecenia windykacyjne.
8.12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2007r.
   
   
Plik do pobrania: Regulamin świadczenia Usługi dostępu do Internetu eTLINK